Náhled knihy 14

Tajemství kosmu

druhé vydání 2010

Adelma Vay

Neobvyklý pohled na vývoj kosmu i lidských bytostí v něm. Kniha spojuje popis událostí v rovině hmotné, energetické i duchovní. Odhaluje podivuhodné pozadí známých i neznámých epoch ve vývoji kosmu. Text vznikl zcela unikátním způsobem před více než 100 lety.

Brožovaná, formát A5, 152 stran.

Cena: 182Zlevněno z: 228 Kč

OBSAH:

 

Obsah
Předmluva
Tajemství kosmu

KNIHA PRVNÍ

Prvopočátek

   Slovo jako Absolutní Božství
   tvůrčí síla
   trojice duch, síla, hmota
   univerzální zákony
   princip prasvětla a prainteligence

Princip života

   oživení vesmíru
   duchovní nula a jednička
   odzrcadlení absolutní trojice

Prvotní Božská stvoření

   individuální stvoření, inteligence, vůle a láska
   kruh tvoření
   duální bytosti
   fluidní prostředí, prvotní zákony

Vývojový zlom

   porušení prvotní harmonie
   pýcha duchovních bytostí
   rozpad duální jednoty

Zařazení protikladu do zákonů Universa

   degenerace protikladných sil
   zákon sjednocení
   vznik prasluncí

První světový stupeň

   začátek smíření
   mesiáši nového tvůrčího cyklu
   zárodky nových světů

Druhý světový stupeň

   rozdělení vesmíru
   protikladný životní princip
   světelné organismy

Třetí světový stupeň

   proměny světů
   elektromagnetické fluidum
   světové „vejce“
   kometární formy
   jednobuněčné fluidní organismy

Čtvrtý světový stupeň

   teplotní rozdíly kometárních světů
   molekuly života
   fluidní rostlinné organismy

Pátý světový stupeň

   dva druhy fluida
   galvanické organismy
   vodní hmotný kmen

Šestý světový stupeň

   změna pohybu světových těles
   organické kolonie
   základ planetární kůry
   vznícení atmosféry
   fluidní uhlík
   „chemická kuchyně“

Pokračování šestého světového stupně
   polomateriální světy
   létající organismy – probuzení protikladných sil z letargie
   očištění fluida
   působení mesiášů

Sedmý světový stupeň

   harmonie nového stvoření
   protiklad Boží říše
   pokračující zhmotňování

KNIHA DRUHÁ

Pokračující tvoření
   ohnivé kruhy jako zárodky nových světů
   planetární uspořádání
   aktivita protikladných sil
   dělení rotačních pohybů
   prvek smyslnosti

Protikladné bytosti

   démonické bytosti
   materiální tvoření
   slunce třetího řádu

 

Embryonální duchovní bytosti

   smiřující prvek
   nové duchovní bytosti
   rajské světy
   Adam a Eva

Třetí vývojový zlom

   zrání embryonálních bytostí
   svody protikladných sil
   padlé bytosti
   duchovní degenerace
   dny stvoření

Trojí rozuzlení chaosu

   neposlušnost, pýcha, smyslnost
   polospánek duchovních bytostí
   zákonitý chaos

Sluneční systémy nižších řádů

   proměny ve sluncích 3. řádu
   možnosti duchovního vývoje
   život v systémech 4. a 5. řádu

Sluneční systémy šestého řádu

   nejhmotnější projev Universa
   naše sluneční soustava
   polozvířecí organismy

Životní princip jako oživující síla

   všeprostupující princip života
   živočišně-smyslná a smyslně-lidská forma života
   vývoj životního principu

Země jako mikrokosmos

   zrození zvířecího člověka
   otroctví těla
   duchovní pomoc

Pojem Boha na Zemi

   víra v Boha
   vliv vědy
   smyslově-lidská představa Božství
   význam slova zázrak
   duchovní práce

Ztělesnění lidských bytostí

   mechanický život zvířecího člověka
   probouzení duchovního vědomí
   trojí podstata lidské bytosti
   materiální pohled na lidskou bytost
   význam vnějšího vzdělávání
   pozemský vývoj

Duchovní schopnosti lidstva

   rovnováha mezi složkami člověka
   somnambulismus
   mediumita
   inspirace
   moudrost
   síla vůle
   duchovní kontakty

Pozemský magnetismus a elektřina

   čistý magnetismus
   fluidický elektromagnetismus
   magnetické a elektrické působení na člověka
   zvířecí magnetismus

KNIHA TŘETÍ

Stupně návratu
   vnitřní vývojová spirála
   Kristův impuls
   hmotné pročišťování
   zvyšování duchovního potenciálu
   návrat do světů vyšších řádů
   znovusjednocení duálních bytostí
   14 stupňů návratu

Fluidní a látkové sjednocení

   konečné sjednocení
   působení Nejvyšší trojice, prostředníci mezi Bohem a člověkem

Pozemské duchovní poslání

   duchovní ovlivňování člověka
   individuální poslání
   smysl pozemských inkarnací

Závěr

   duchovní poselství člověku

Adelma Vay

   stručný životopis

 

 

UKÁZKA Z TEXTU:

 

Tajemství kosmu

Pohled na noční oblohu umožňuje člověku spatřit tisíce zářících hvězd. Vše, co je lidské oko touto cestou schopno vnímat, však představuje pouze velice nepatrný zlomek vesmíru jako celku. Miliardy galaxií obsahující miliardy hvězd krouží bezbřehými kosmickými prostory po celé věky dle neměnných zákonů Universa. Tato skutečnost může v citlivém člověku vzbuzovat pocit hluboké úcty a zároveň myšlenku na nepředstavitelně vysokou tvůrčí inteligenci nacházející se v pozadí gigantického kosmického divadla.

Celá historie pozemského lidstva je doprovázena snahou poodhalit tajemství kosmu – tajemství jeho existence, zrodu i smyslu. Jen postupně, krůček po krůčku, odhalují dnešní astronomové fyzikální zákony projevující se ve hvězdných světech. I když pokrok vědy je v posledním století neobvyklý, přináší prakticky každý nový poznatek zároveň i řadu nových otázek. Zkoumáme-li hmotné projevy vesmíru v jeho nesmírné rozmanitosti, vázané na téměř nekonečné počty kosmických těles, nelze v podstatě ani jiné výsledky očekávat.

Tato kniha je zaměřena odlišným směrem. Snaží se odhalit zásadní zákony a děje duchovního charakteru, jejichž následkem dochází i k nejrozmanitějším projevům hmotným. Vesmír zde není chápán jako shluk mrtvých těles, ale v podstatě jako živý organismus řízený nejvyšší tvůrčí silou.

I když lidské myšlenky a slova nejsou schopny v plnosti formulovat a popsat působení univerzálních zákonů ducha, je dnešní člověk již schopen přijmout alespoň rámcovou představu o duchovně-kosmickém dění, a tak se zároveň přiblížit i k pochopení smyslu a podstaty vlastní existence.

Tato kniha je unikátní z toho hlediska, že nevznikla v hlavě žádného slovutného vědce či badatele, a přesto se dotýká nejhlubších otázek existence kosmu. Adelma Vay, žena bez jakéhokoli speciálního vzdělání, obdařená však vysokou senzitivností, byla schopna zaznamenat poselství ducha vrhající paprsek světla na záhadu lidského i kosmického bytí.

Zajímavé je i zjištění, že v textu vzniklém uvedenou cestou, v druhé polovině devatenáctého století, jsou popisovány některé jevy, o nichž hovoří i dnešní astronomové. Je to například existence nepředstavitelně zářících těles obsahujících energii miliard našich sluncí, existence obřích hvězd s velice nízkou hustotou, odvrhování horkých hvězdných obalů, vznik prstenců, planetárních mlhovin i jiných úkazů. Vývojové epochy Universa, popsané v této knize, odhalují také možnost existence známých projevů hmotného světa v jemnějších – fluidických formách, které byly v podstatě předobrazem dnešních hmotných jevů.

Celistvý popis duchovní reality se vymyká rozumovému uvažování a představám. Proto je třeba chápat tuto publikaci jako jednu z možností, jak alespoň naznačit dnešnímu člověku nesmírně složitý a zároveň dokonalý svět ducha, jak mu předat impulz k hlubšímu zamyšlení nad životem a jak posílit jeho důvěru ve svrchovaně moudrou stavbu světů.

poznámka vydavatele

 

Adelma Vay

Adelma Vay se narodila 20. října 1840 ve šlechtické rodině hraběte Wurmbranda a jeho manželky, rozené hraběnky Teleki v Erdély. V roce 1860 se provdala za barona jménem Odon Vay. Jejich manželství bylo velmi harmonické a trvalo více než 60 let. První roky prožili v Tiszaloku, pozdější pak v jižním Štýrsku (Rakousko).

Vysoká senzitivita mladé baronky byla poprvé zaznamenána v roce 1865 lékařem a magnetizérem Dr. Gardósem. Ten zvolil pro odstranění hraběnčiných křečovitých svalových bolestí terapii automatického psaní.

Adelma Vay k tomu sama řekla: „Na podzim roku 1865 jsme poznali s manželem magnetizéra Dr. Gardóse. Tento lékař mi tvrdil, že na mém čele vidí znamení svědčící o silné senzitivitě a doporučoval mi metodu automatického psaní. S opovržením a rozhořčením jsem odmítla jeho rady jako protikatolickou činnost. Od dětství jsem byla varována před veškerými pověrami. Rozhodla jsem se zůstat tomuto principu bezpodmínečně věrná. Dr. Gardós však nepovolil. Pokoušel se mne magnetizovat a byl přesvědčen, že přejdu ihned do hypnotického spánku.

Ale nestalo se tak. Stejně zůstalo bez efektu i pití magnetizované vody.

Moje tělesná konstituce byla velmi slabá, a aniž bych byla nemocná, trpěla jsem křečovitými bolestmi. Skoro jsem už zapomněla na radu Dr. Gardóse, ale když mne jednoho dne přepadly nesnesitelné bolesti, prohodila jsem víceméně v žertu vůči svému muži, že se přece jen pokusím těchto bolestí zbavit magnetickým psaním.

Uchopila jsem tužku a náhle pocítila, jak se moje ruka automaticky pohybuje, jakoby vedena elektrickým proudem. Nejprve byla trhána sem a tam a náhle psala velkými písmeny: „Já jsem Tomáš, tvůj duchovní průvodce. Piš dále, pomůže ti to, brzy budeš zdravá. Jindřich – rakev – 1867 – pro vás rok smutku. Napoleon – pád – 1870.

Vyčerpána jsem přerušila psaní a četla s manželem tato slova. Neměla jsem nejmenší tušení, jak vznikla. Bohužel, vyplnila se zcela přesně. Bratr mého manžela, Jindřich, zemřel po dlouhém utrpení roku 1867. Stejně přesně došlo i k pádu Napoleona. Necítili jsme se s mužem dobře, zažité zkušenosti vyvolávaly tíseň. Bylo to pro nás něčím neznámým, strašidelným, a proto jsem se rozhodla své automatické psaní ukončit.“

Později se však rozhodla v pokusech s psaním pokračovat. Adelma Vay byla vedena vysokými duchovními bytostmi, které ji připravovaly pro důležitý úkol, automatický příjem knihy původu světů.

V průběhu její přípravy byla Adelmě i jejímu manželovi předepsána po dobu devíti měsíců přísná vegetariánská dieta, která je zbavila všech zdravotních potíží a podpořila u Adelmy ve vysoké míře další prohloubení její senzitivity. Pročištění bylo nutné, aby příjem knihy byl věrný a čistý. Na společném vypracování tohoto vzácného díla se podílely vysoké duchovní bytosti, které již dříve upozornily Adelmu na význam knihy duchovních zákonů, jež se měla stát pomocí pro hledající lidstvo. Delší dobu vtiskovaly do její duše neznámé výrazy, až v listopadu roku 1869 byla Adelma schopna napsat obsah celé knihy během pouhých 36 dnů.

H. T. Tévolgyi uvádí v žurnálu „Egi világosság“, že Adelma netušila, co automaticky píše a nevěděla nic o symbolice a významu duchovních zákonitostí. Jako většině žen tehdejší doby bylo i jí poskytnuto pouze vzdělání bez hlubších speciálních vědomostí. Úžas Adelmy rostl, když viděla výsledky práce vzniklé bez součinnosti jejího myšlení.

Kniha, jejíž původní název byl „Geist – Kraft – Stoff“, se objevila poprvé na jaře roku 1870 v c. k. knihkupectví Lechner ve Vídni a byla velmi brzy vyprodána. Mnozí se domnívali, že jde o polemickou reakci na Buchnerovu knihu „Kraft und Stoff“. Nemohli však pochopit, že si tuto polemiku troufá vést žena.

Uvedená doba byla dobou nástupu materialistických myšlenkových směrů. Buchner stál na vrcholu své popularity a byl všeobecně uznáván. Koho by napadlo, že ne žena, ale vysoké duchovní bytosti mluvily v této skromně provedené knize.

Favre, Leon Clavairon, prof. Hoffmann, hrabě Adolf Poninský, J. H. Fichte a mnoho dalších učenců a vědců tehdejší doby hovořilo o vydaném svazku s velkým uznáním. Zvláště Dr. František Hoffmann, profesor filosofie univerzity ve Wurzburgu (pokračovatel filosofa Baadera), označil dílo jako knihu vyššího původu slovy: „Není možné uvěřit, že by jedinečná koncepce nauky o stvoření světů vznikla v hlavě této ženy.“

Kdo by chtěl baronku Vay posuzovat dle obsahu knihy, mohl by se domnívat, že je zasněnou a reálnému životu vzdálenou ženou. Opak byl však pravdou. Stále v dobré pohodě, plná humoru, byla vítaným hostem v každé společnosti. Milovala hudbu a zpěv, duchaplné žerty, které odměňovala srdečným smíchem. Mimo to byla příkladnou hospodyní, něžnou manželkou a výbornou hostitelkou. Ráda cestovala, milovala přírodu i lidi, kterým byla stále připravena pomáhat ve všech jejich těžkostech.

Adelma a Odon Vay byli odvážní bojovníci Krista. V 1. světové válce ztratili všechen majetek, ale ani bída neotřásla jejich pevnou vírou. Žili osamoceni v chudobě, bohatí vnitřním pokladem lásky k Bohu.

Odon Vay zemřel v roce 1921. Adelma jej následovala 25. 5. 1925 ve věku 84 let.

Kéž toto dílo, věnované jejich zásluhou lidem, přinese bohatou úrodu.

Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný