Náhled knihy 70

Skrytá pravda za jógou

vyšlo 2013

M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha odhaluje málo známé a skryté aspekty praxe jógy, které nejsou zjevné při běžném pohledu na stávající systémy jógy. Jelikož neexistují dva stejní jedinci, upozorňuje také na individuální charakter hledání vyšších životních hodnot.

Vázaná, formát 110 x 200 mm, 148 stran.

Kniha v elektronické podobě

Cena: 228Zlevněno z: 268 Kč

 

OBSAH

 

    Učení jógy

    Skrytá pravda za jógou

    Krátká nebo dlouhá cesta

    Duchovní hrátky

    Vnitřní transformace

    Osobní a nadosobní

     Život

     Štěstí

     Pravda

     Nevědomost

     Spravedlnost

     Sebedůvěra

     Zodpovědnost

     Jednoduchost

     Úspěšnost

     Seberealizace

     Originalita

     Pokora

     Oběť

     Pomoc

     Soucit

     Milost

     Víra

     Zbožnost

     Vůle

     Tolerance

     Svoboda

     Vlastnictví

     Práce

     Zábava

     Utrpení

     Nemoc

     Zdraví

     Délka života

     Dobro

     Partnerské vztahy

     Výchova

     Vzdělání

     Problémy

     Klid

     Nadšení

     Přání

     Askeze

     Tělo

     Optimismus

     Reinkarnace

     Sny

     Andělé

     Láska

     Smysl života

     Samostatnost

     Imitace

     Duchovní vedení

     Osvícení

     Jednota

     Bůh

 

UKÁZKA Z KNIHY:

 

 Učení jógy

Učení jógy se v posledních desetiletích úspěšně šíří v mnoha zemích západního světa. Příčiny lze spatřovat ve skutečnosti, že lidé hledají alternativu k západnímu způsobu života, konzumně orientovanému, často hyperaktivnímu a kladoucímu velký důraz na osobní úspěšnost. Hledány jsou rovněž alternativy k modernímu medicínskému chápání lidského zdraví, které preferuje „technickou“ stránku celého problému a často odsouvá pacienta do role pasivního účastníka léčebných postupů. V neposlední řadě představuje jóga po duchovní stránce také alternativu ke zkostnatělým, dogmatickým náboženským systémům, které oslovují stále méně obyvatel západního světa.

Co všechno lze tedy od nauky jógy v dnešní době očekávat? Ve fyzické oblasti se jedná o získání větší tělesné pružnosti, zlepšení zdravotního stavu včetně zvýšené odolnosti vůči nemocem. Navázání hlubšího kontaktu s vlastním organismem, zvýšenou schopnost prociťování jeho jednotlivých částí i jeho reakcí a potřeb. Schopnost vědomého uvolnění těla a tím i intenzivnějšího odpočinku a regenerace fyzických sil. Prohloubení a zkvalitnění dechu, s ním spojené dokonalejší zásobování organismu kyslíkem a životní energií i příznivé působení na nervovou soustavu. Opomenout nelze ani celkové zvýšení vitality a zpomalení procesů stárnutí organismu.

U dnešního západního člověka je nejvíce zatěžována složka duševní. Učení jógy v tomto směru představuje přímo nedocenitelnou pomoc. Celá škála relaxačních, koncentračních a harmonizačních technik nabízí možnost hlubokého zklidnění duševní oblasti i její harmonizace. Zároveň dochází k prohloubení schopnosti vnímání pochodů v duševní oblasti i bezprostřední poznávání vnitřních mechanismů a zákonitostí. S tím je spojena i schopnost klasifikace a regulace duševních stavů. Výrazně se zvyšuje schopnost vědomé duševní relaxace i získávání energie. Dochází také ke zkvalitnění spánku. Zvýšená schopnost koncentrace je přínosem pro jakoukoli duševní práci.

Do této oblasti patří také působení do podvědomé oblasti, její uvolňování, pročišťování i příznivé „programování“. Součástí jógy je také práce s různými návyky, zlozvyky a charakterovými vlastnostmi. Díky hlubšímu zklidnění i prohloubení introspektivní schopnosti je možno pozorovat a poznávat kořeny nežádoucích projevů a postupně je eliminovat. Dochází také k pozitivnějšímu přijímání života a prohlubování kladného vztahu k přírodě i všemu živému.

Po duchovní stránce dochází k poznávání vyšších složek vlastní bytosti a vědomému využívání jejich možností. Seznamování se se zákony duchovní oblasti, jejichž působení je klíčové pro každou lidskou bytost. Díky meditační praxi dochází postupně k ovládnutí mysli, což je předpoklad pro bezprostřední poznávání jemnějších úrovní sebe sama a zároveň je velkou předností pro jakoukoli činnost. O vyšších stupních jógy lze všeobecně říci, že otvírají nové dimenze lidské existence.

Uvedený stručný přehled pozitivních účinků jógy není ani zdaleka úplný. Naznačuje pouze, v jakých směrech může praxe jógy přispět ke zkvalitnění života. Uvedených výsledků nelze pochopitelně dosáhnout za týden. Dílčí pozitivní účinky lze při pravidelné praxi jógy zaznamenat již v poměrně krátké době, měřené například v měsících. Celková změna v oblasti tělesné, duševní i duchovní je pochopitelně časově náročnější. Závisí především na individuálních dispozicích, intenzitě a poctivosti praxe jógy i celkové vnitřní zralosti. Lidé, kteří se hlouběji seznámí s učením jógy a díky vlastním zkušenostem si potvrdí jeho mnohostranné pozitivní účinky, zůstávají v mnoha případech tomuto způsobu života dlouhodobě či celoživotně věrni. Právě jim je určena tato publikace, i když může pochopitelně poskytnout důležité informace i zájemcům o jógu s kratší praxí.

Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný