Náhled knihy 54

Poselství hvězd

druhé vydání 1996

charakter a životní orientace ve světle astrologie

Jan Kefer

Vedle charakteristiky základních znamení zvěrokruhu kniha nabízí neobvyklý pohled na tuto problematiku. Pro jednotlivá znamení (dělená dále na tři dekany) uvádí myšlenky zaměřené na hlubší aspekty života, celkovou orientaci a duchovní zákonitosti. Doporučuje i specifické meditace či modlitby.

Brožovaná, formát A5, černobílé ilustrace, 128 stran.

OBSAH:

 

PŘÍSTUP K ASTROLOGII

VZPOMÍNKA NA DR. JANA KEFERA

STARÁ I NOVÁ PROROCTVÍ

O BUDOUCNOSTI LIDSTVA

NEVIDITELNÝ VLIV

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PLANET

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

KOZOROH

VODNÁŘ

RYBY

SKOPEC

BÝK

BLÍŽENCI

RAK

LEV

PANNA

VÁHY

ŠTÍR

STŘELEC

MĚSÍCE A DEKANY

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

 

UKÁZKA Z TEXTU:

 

ČLOVĚK SE ŘÍDÍ PODLE ZEMĚ,

ZEMĚ SE ŘÍDÍ PODLE NEBE,

NEBE SE ŘÍDÍ PODLE TAO,

TAO SE ŘÍDÍ PODLE SEBE.

Lao-c‘

 

Přístup k atrologii

 

Prastará věda astrologická prožívá na sklonku přetechnizovaného dvacátého století doslova renesanci. Obrovské množství informací z této oblasti se nabízí na stránkách různých publikací, časopisů i novin. Kvantitě však, bohužel, velmi často neodpovídá kvalita. Povrchní horoskopy informující zájemce o dalekých cestách, milostných dobrodružstvích, výhodných obchodech nebo úkladech nepřátel lze získat bleskově i na pouhé telefonické zavolání. Tento druh práce však nelze označit za astrologickou vědu. Představuje naopak pole působnosti různých šarlatánů a podvodníků, zneužívajících lidské důvěřivosti k osobnímu prospěchu. Kromě oprávněné kritiky uvedeného diletantství či kupčení se proti astrologii objevují i argumenty jiného druhu. Jedná se o tzv. nevědeckost astrologických postupů v očích oficiální vědy. Smír v tomto směru je zatím v nedohlednu, neboť tak jak je dnes velice málo kvalitních astrologů, je i velice málo vědců schopných uvědomit si a přiznat určitou omezenost dnešní vědy, pracující převážně s projevy hmotné přírody a čtyř základních fyzikálních sil. Z tohoto hlediska nelze ani pochopit ani posuzovat astrologické principy, náležící do oblasti vyšších, jemnějších energií. Ve skutečnosti nejsou hmotné aspekty života v rozporu s oblastí neviditelných a přístroji z velké části nezachytitelných sil. Je však třeba sjednocujícího nadhledu k pochopení vzájemných hlubokých souvislostí, oproti často zdánlivým a povrchním rozporům.

Pokud se jedná o konkrétní horoskopy např. pro určitou osobu, uplatňují se zde dva aspekty. Prvním je sestavení vlastního horoskopu, což představuje v podstatě pouze matematickou záležitost. Ta není ani obzvlášť náročná ani nijak tajemná a v dnešní době je také často zadávána samočinným počítačům za účelem bleskového získání výsledků. Druhým úkolem je však získaný horoskop aplikovat na život konkrétního člověka. Zde již nestačí pouze přesné výpočty, ale nastupuje role intuice, schopnosti komunikace s určitou osobou a dlouholetá praxe. Kvalitní a zodpovědná činnost v obou naznačených směrech může teprve přinášet uspokojivé výsledky.

Jak však k takovým výsledkům neboli informacím o vlastním životě přistupovat. V žádném případě by neměly být chápány jako něco absolutně daného a neodvratného. Člověk není jen hříčkou vlastního osudu, ale také jeho spolutvůrcem. Záleží tedy v prvé řadě na něm, v jaké míře bude muset snášet těžkosti života, jak k nim bude přistupovat a jaký osud neboli karmu si vytvoří pro budoucnost. Lidský život bývá v tomto smyslu přirovnáván k mozaice. Ta má na počátku života dány hrubé obrysy, záleží však na každém z nás, jak jednotlivá políčka vyplní a zda z použitých barev dokáže vytvořit harmonický celek. V tomto světle také ztrácí sílu např. následující argument, používaný poměrně často k prokázání neobjektivnosti astrologických závěrů. Uvádějí se zde jako příklad osudy dvou lidí zrozených ve stejném místě a shodném okamžiku. Poukazuje se na jejich rozdílné osudy v rozporu se stejnými astrologickými podmínkami jejich zrodu. Kritika je zde však v podstatě jen známkou nevědomosti. Každý člověk si totiž do života přináší jiné dispozice z minulých inkarnací, je jinak tělesně i mentálně vybaven a reaguje proto na různé okolnosti různým způsobem. To však neznamená, že v životě dvou uvedených jedinců se neprojevují podobné či shodné tendence. Ty však, ovlivněny charakterem a celkovou vyspělostí každého jednotlivce, mohou přinášet různé výsledky. Situaci lze přirovnat k následujícímu příkladu: Dva lidé se vypraví na stejnou turistickou trasu do hor. První je trénovaný, dobře oblečený, zásobený potřebnými potravinami i znalý terénu. Druhý s menší fyzickou kondicí, bez potřebného vybavení, zásob a znalostí. V okamžiku, kdy nepřízeň počasí zkomplikuje cestu a učiní z ní fyzicky a orientačně náročnou záležitost, budou hrát počáteční dispozice velice důležitou roli, právě tak, jako síla vůle, schopnost nepodléhat panice, depresím apod. Předpokládaný liják, sníh, mlha či vichr zde představují dané okolnosti, srovnatelné např. s vlivy astrologickými. Jejich skutečný účinek na život konkrétního člověka však závisí na řadě dalších momentů. Z tohoto hlediska je nutno přijímat i případné informace z oblasti astrologie, které by neměly člověka přivádět do stavu pasivní odevzdanosti nebo rezignace.

Astrologie se dostává do poněkud odlišného světla, je-li zkoumána z pohledu tzv. duchovních nauk či systémů. V tomto pohledu již nepředstavuje jen zdroj zajímavých informací. Je zde totiž poukazováno i na rizika plynoucí z jejího praktikování. V prvé řadě je to uvíznutí v bludišti astrálních sil, které neumožní další duchovní vzestup, případně jej výrazně zpomalí a zkomplikuje. Člověk hledající nejzazší pravdu o vlastní existenci, by se v podstatě touto oblastí ani neměl zabývat.

Jak tedy pohlížet na následující stránky s vědomím uvedených skutečností? Předložená publikace se výrazně liší od většiny astrologických knih. I když uvádí také základní charakteristiku jednotlivých znamení zvěrokruhu nebo působení určitých planet, spočívá její těžiště v jiné úrovni. Upozorňuje totiž člověka zrozeného v jistém znamení a dekanu na duchovní aspekty jeho života i vnitřního vývoje. Můžeme konstatovat, že u některých lidí došlo skutečně k výrazné shodě mezi aspekty uvedenými v publikaci a mezi základními rysy jejich duchovního života. Na druhé straně, vzhledem k hlubšímu zaměření, se jednotlivé stati mohou stát impulzem či zdrojem inspirace i pro osoby zrozené v jiných znameních. Zajímavým doplňkem jednotlivých statí jsou i specifické meditace či modlitby, určené vážnějším zájemcům o prohlubování duchovního života.

 

Poznámka vydavatele

 

Neviditelný vliv

 

Všechno ve vesmíru podléhá vlivům kosmického záření, zvířetníku, planet, prány a tatev, jenže většina lidí to neví. Žáci duchovních věd si tyto vlivy nejen uvědomují, ale také je respektují a upravují svůj život tak, aby dobré vlivy posílili a nedobré oslabili, pokud se jim nelze vyhnout. Vyžaduje to značného mravního úsilí a sebekázně, aby vnitřní člověk byl oproštěn od zevních pout. Hlavní podmínkou je překonání letory, tj. živelné podstaty lidské povahy, což je zvlášť bolestivá operace, neboť postihuje nejhlubší kořeny lidské bytosti. Na těchto poznatcích je založena práce na alchymickém Velkém Díle, které aplikuje poznatky o duchovním vývoji na hmotu. To znamená udržování vnitřního ohně koncentrací a přetavování a přepalování všeho, co je pro vnitřního člověka nežádoucí. Růst duchovního principu vychází z nitra navenek a vytváří v člověku nesmrtelnou esenci, pomocí níž se duše očišťuje od nižších nánosů. Člověk však nemůže docílit žádoucí čistoty, dokud neovládne živly své povahy (letoru). Živelné vlastnosti se neprojevují v duši. Ta je jimi pouze ovlivňována, ale má svobodnou vůli se proti tomuto vlivu vzepřít. Letora se projevuje v těle astrálním, éterickém a tudy působí i na smysly.

 

Znamení zvěrokruhu

 

Na následujících stránkách jsou uvedena jednotlivá znamení zvěrokruhu spolu s jejich základní charakteristikou.

Jak již bylo zdůrazněno v úvodní poznámce, nelze určité sklony, charakterové rysy nebo další předpoklady chápat jako absolutně dané skutečnosti.

Např. v otázce povahových rysů může být informace vyplývající z charakteristiky určitého znamení cenná v tom, že si člověk uvědomí vlastní nedostatky nebo negativní sklony. Neměl by však toto zjištění přijímat jako skutečnost, s níž je nutno se smířit. Naopak zaměření se na určitý nedostatek by mělo do budoucna přinést zlepšení negativního povahového rysu. Podobně je možné vědomě rozvíjet i pozitivní sklony a vlastnosti.

Také např. vhodné povolání, doporučená strava nebo sklony k chorobám nemají být chápány jako jednoznačně předurčené momenty. Jsou to spíš určitá doporučení nebo upozornění, která se u každého jednotlivce uplatňují v různé míře, nebo mohou být i zcela eliminována.

Vedle specifického působení určitého znamení zvěrokruhu se v životě člověka uplatňuje ještě celá řada dalších vlivů a dispozic. Tím je také dána nesmírná různorodost celého lidstva, v němž neexistují dva zcela shodní jedinci.

 

 

LEV

21. 7. – 22. 8.

Znamení: Ohnivé, kladné, elektrické.
Temperament: Cholerický, žlučovitě nervózní.
Charakter:

Čestný, vznešený, velkorysý, vždy ochotný pomoci, věrný, velitelský, odvážný, nezávislý, svobodomyslný, důvěřující v sebe.

Cit ovládá rozum.

Zápor – silné vášně, panovačnost, domýšlivost, povýšenost, zlostný, hněvivý, ctižádostivý, vždy však zevní uhlazenost, nikdy nízkost.

Osud: Značné úspěchy v povolání, většinou na významných místech, mnoho přátel a satelitů, mnoho vlivných protekcí, vzestup vždy vlastní pevností a přičiněním. Sklon ke sportům a cestám. Neshody v manželství.
Povolání: Technik, sochař, voják, vždy vedoucí místo.
Sklony k chorobám: Rozšíření srdce, horečky, mdloby, záněty míšních blan, rozšíření aorty, ústřel.
Hermetické signatury: Barva – zlatožlutá.

Nerosty – zlato, karbunkl.

Rostliny – slunečnice, růže, anýz.

Šťastné číslo – 1.

Příznivá léta – 19 a každý rok končící devítkou.

Den – neděle.

Tón – E.

Protitypy harmonické – Střelec, Skopec,

neharmonické – Ryby, Štír.

Duchovní ochrana – Zeus.

Vládnoucí planeta – Slunce.

Vhodné potraviny: Rýže, celozrnný chléb, luštěniny, syrová zelenina a ovoce (zejména jahody, meruňky, melouny, rajská jablíčka, okurky), omezit kompoty.
Vlivy planet:  
Jupiter Dává všechny příznivé možnosti hmotného i duševního štěstí, blahobyt, významné postavení, vyznamenání a pocty, vítězství nad protivníky, dědictví, rychlý postup, autoritu, spravedlnost, šlechetnost, štědrost, plnost života v rozdávání se druhým. Hrdý, podnikavý, ušlechtilý duch. Zlobí se, ale neumí nenávidět. Okouzlující společník. Zájem o filozofii, vědy umění a sociální práci.

Zápor – nehody a choroby z přílišné smyslnosti a požitků. Široké svědomí, připouštějící i nesprávné jednání.

 

MĚSÍCE A DEKANY

V další části publikace jsou jednotlivé měsíce roku rozděleny vždy na tři tzv. dekany.

Ke každému z nich je uvedeno vládnoucí znamení zvěrokruhu i určitá planeta, jejíž vliv se v daném období uplatňuje.

Pro všechny dekany je charakteristický také specifický symbol, klíčové slovo nebo věta. Ty hrají důležitou roli ve vnitřním životě a duchovním vývoji člověka zrozeného v určitém období. Následující popis těchto symbolů je zaměřen na aspekty duchovního života, které představují významné momenty na cestě ledání smyslu lidské existence.

I když jsou tyto informace určené především člověku narozenému v příslušném měsíci a dekanu, mají svůj význam také pro ostatní.

Zamyšlení nad problematikou životní orientace, čistoty myšlenek, přirozené pokory, víry, naděje či lásky může totiž představovat významný impulz v životě každého člověka, bez ohledu na datum jeho narození.

 

DUBEN

I. dekan

1. – 10. duben – Skopec – Slunce

Dílo Boží

 

Bůh působí skrytě a jeho dílo se projevuje nepozorovatelně. Je neviditelný, i když je možno ho vidět ve všem, co existuje. Každá myšlenka je projev Boží síly. Myšlenkami člověk tvoří kladně nebo záporně. A jako se tělo živí jídlem, tak se duch sytí duchovním pokrmem, a tím je modlitba a meditace. Jen tak může vaše vnitřní božství růst, jen tak se může boží jiskra v člověku rozhořet, aby se stala věčným plamenem. Božství je jako moře. Někomu sahá jen ke kotníkům, někomu po kolena, jinému po pás a dalšímu až nad hlavu. Božství nelze popsat slovy ani jinak vyjádřit, ale každý člověk má možnost se s ním ztotožnit. V každém člověku, který v sobě uskutečnil jednotu s Bohem, se projeví vnitřní slovo jako nepopíratelná součást lidské existence.

V nesmírných dálavách vesmíru, stejně jako všude kolem nás, proudí síla Boží. Kdo chceš sloužit svému Pánu, skloň se v pokoře k nohám Kristovým. Stín nevědomosti brzdí duchovní pokrok lidstva. Dlouhá je cesta, která vede k prameni duchovní pravdy. Pokorná a láskyplná duše odevzdává se cele do vůle Boží, aby nezbloudila, ale byla vedena záblesky Božího světla. Lidstvo jako celek má nastoupit cestu do svého domova. Vidoucí a vědoucí jsou ukazateli správných cest, šiřiteli světla a povolanými učiteli. Pán sám bude řídit osnovu správného myšlení, aby síla myšlenky dobra a lásky se uplatnila v hmotném světě, a tak aby lidstvo nalezlo základ nového života v psychické sféře. Všechno fyzické dění znamená proměnu záporu v klad, zánik zla a nevědomosti a zrození nových generací.

Nejkrásnější okamžik v životě člověka je ten, když se mu otevře brána duchovního poznání, kdy duše zajásá, naplněna pokornou láskou k svému nebeskému Otci. Velký zápas ve světě znamená, že nastalo třídění duší. Temnota se brání propustit své přívržence, aby neztratila moc nad nevědomými dítkami Božími, bloudícími v tomto světě. Bude veta po blahobytu těla, aby se síla ducha uplatnila a lidstvo osvobodilo z pout hmoty. Padnou zdi světské slávy a obřadnictví bude nahrazeno duchovním poznáním. Proto vyčistěte chrám svého nitra, aby do vašeho srdce mohl vejít Ten, který promění temnou noc ve světlý den lásky a odmění své věrné, kteří pilně pracovali na jeho vinici.

Meditace:

Umožni, Hospodine, lidským synům návrat k Tobě cestou přímou a neposkvrněnou chybným myšlením. Člověk je tak slabý, zmatený a nejistý, že nikdy neví, kdy činí dobře a kdy koná to, co mu neprospívá. Světská práce a starosti o denní chléb a rodinu často znemožňují upřímnou péči o věci duchovní a brání člověku, aby mohl tváří v tvář svému případnému odchodu pamatovat na svou duši. Umožni, Hospodine, přejít nebezpečná místa, kde číhá nepřítel a láká starým kouzlem nic netušící duši, aby ji odvrátil od cesty k Tobě.

Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný